Program rozwoju Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego

Nazwa Projektu

Program rozwoju Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.
Etap II.

Program

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa

5. Dyfuzja Innowacji

Działanie

5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Nr projektu

POIG.05.01.00-00-036/12

Nr umowy

UDA-POIG.05.01.00-00-036/12-00

Instytucja Wdrażająca/ Pośrednicząca II stopnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota dofinansowania

10 302 090,00 zł

 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego - Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, w branży lotniczej i okołolotniczej i powiązań miedzy nimi, poprzez zakup infrastruktury przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, a także wzmocnienie powiązań miedzy tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.

Cele szczegółowe projektu obejmują :

 • Wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii dla przemysłu lotniczego i okołolotniczego.
 • Zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do innowacyjnego parku maszynowego (wyposażenie produkcyjno-badawcze).
 • Zwiększenie liczby transferów technologii pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w Powiązaniu Kooperacyjnym.
 • Pozyskanie nowych odbiorców innowacyjnych produktów wprowadzonych w ramach Powiązania.
 • Zwiększenie liczby rynków krajowych i zagranicznych, na który wejdą innowacyjne produkty i usługi powstałe w ramach powiązania.
 • Zapewnienie ochrony prawnej (patenty, ochrona wzorów użytkowych) w kraju i za granicą dla innowacyjnych produktów i usług powstałych w ramach Powiązania.
 • Stworzenie systemu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w ramach PPK, a przedstawicielami świata nauki i instytucji otoczenia biznesu.
 •  Zwiększenie liczby przedsiębiorstw wykorzystujących technologie i usługi teleinformatyczne.

Planowana inwestycja zakłada utworzenie kompleksowego zaplecza badawczo-produkcyjnego (II etap) dla zawiązanej lotniczej grupy kooperacyjnej w celu między innymi uruchomienia produkcji nowych produktów z dziedziny lotnictwa ultralekkiego służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w sektorze ULM.

Projektem objęte są działania, których celem jest wsparcie wspólnych przedsięwzięć Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego mających na celu przygotowanie szeregu wspólnych produktów o charakterze innowacyjnym i wprowadzenie ich na rynek.

Dzięki inwestycji możliwe będzie w ramach realizacji niniejszego projektu uruchomienie produkcji nowych oferowanych niezależnie na rynku produktów skierowanych do branży lotniczej i okołolotniczej.

OPIS PRODUKTÓW:

Dzięki realizacji projektu przewiduje się realizację produktów obejmujących miedzy innymi:

 • STACJONARNY SYMULATOR LOTU KONSTRUKCJI LEKKICH I ULTRALEKKICH Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INTERNETOWYCH I TECHNOLOGII 3D
 • WERSJA MOBILNA SYMULATORA LOTU KONSTRUKCJI LEKKICH I ULTRALEKKICH Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INTERNETOWYCH I TECHNOLOGII 3D
 • SYSTEM BIEŻĄCEGO MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA LOTU LATAJĄCYCH KONSTRUKCJI LEKKICH I ULTRALEKKICH Z REJESTRACJĄ DANYCH
 • KOMPUTER POKŁADOWY (GLASSCOCKPIT) DO KONSTRUKCJI ULM
 • KOMPUTER POKŁADOWY (GLASSCOCKPIT) DO KONSTRUKCJI ULM - MODUŁ AWIONICZNY SILNIKOWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z MODUŁEM MONITORINGU BEZPIECZEŃSTWA I MAGISTRALĄ CAN AERO.
 •  REJESTRATOR PARAMETRÓW LOTU (CZARNA SKRZYNKA) DO STATKÓW POWIETRZNYCH KLASY LEKKIEJ I ULTRALEKKIEJ WERSJA LOW COST
 •  REJESTRATOR PARAMETRÓW LOTU (CZARNA SKRZYNKA) DO STATKÓW POWIETRZNYCH KLASY LEKKIEJ I ULTRALEKKIEJ WERSJA STANDARD

KONTAKT

Udruga B-4 (Stowarzyszenie B-4)
Hrvatske mornarice 1h,
21 000, Split
Krešimir Budiša
t: +385 21 612 673,
e: kbudisa@b-4.com.hr

ČLANOVI

/files/member/riva.jpg /files/member/salona_logo_vpc_cmyk_1.jpg /files/member/autoplin_bubic.png /files/member/chrom-nautica.jpg /files/member/cronomar.png /files/member/dunkic.png /files/member/manikela.jpg /files/member/navalis.png /files/member/navarch.png /files/member/ncp.jpg /files/member/venzor.jpg /files/member/pfst-logo_krivulje_plavi.jpg